English Polski

Prawo

Zgodnie z obowiązującym prawem właściciel lub zarządca obiektu, w którym są eksploatowane wentylacje mechaniczne i klimatyzacje, jest odpowiedzialny za jakość i czystość powietrza zapewnianego przez te systemy. Zaleca się zatem przeprowadzanie okresowej kontroli stanu kanałów wentylacyjnych, potwierdzonej Protokołem inspekcji instalacji wentylacyjnych oraz w razie konieczności przeprowadzenia procesu czyszczenia instalacji potwierdzonego Protokołem wykonania czyszczenia przewodów wentylacyjnych w obiekcie.

Wyciąg z prawa:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
  • Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Rozporządzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (wersja skonsolidowana 2009-04-20)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 2 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 452) w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

Inspection of
ventilation ducts

Inspection and assessment of the condition of contamination

Watch more

Cleaning of ventilation
ducts

Mechanical and chemical cleaning of the channels

Watch more